Izrada sajtova

Database BAZA PODATAKA ZA VOĐENJE MATERIJALNOG I FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA

Mogućnosti - Finansijsko knjigovodstvo:
Pregledi i izrada nalogaza knjiženje
Pregled dnevnika knjiženja
Finansijske kartice po kontu
Finansijske kartice - poslovni partneri
Kontni plan
Jedan konto - jedan poslovni partner
Jedan konto - svi poslovni partneri
Mogućnosti - Materijalno knjigovodstvo:
Vođenje magacina
Izrada prijemnica
Prijem iz drugog magacina
• Maloprodajne kalkulacije
• Izrada otpremnica
Izrada faktura
• Prenos u drugi magacin
• Kartice materijalnih sredstava
• Stanje robe u magacinu
• Kartice kupaca/dobavljača
• Ulazne veleprodajne kalkulacije
• Izlazne veleprodajne kalkulacije
• Prijemnice i otpremnice zbirno
• Kepu knjiga

 

 

Music BAZA PODATAKA ZA UNOS ČLANOVA UDRUŽENJA MUZIČARA DŽEZA, ZABAVNE I ROK MUZIKE SRBIJE
Mogućnosti:
Unos članova
Obrada postojećih podataka
Izrada izveštaja
• Praćenje članarine
• Štampa pristupnica