Izrada sajtova

App BAZA PODATAKA ZA VOĐENJE MATERIJALNOG I FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA

Mogućnosti - Finansijsko knjigovodstvo:
• Pregledi i izrada nalogaza knjiženje
• Pregled dnevnika knjiženja
• Finansijske kartice po kontu
• Finansijske kartice - poslovni partneri
• Kontni plan
• Jedan konto - jedan poslovni partner
• Jedan konto - svi poslovni partneri
Mogućnosti - Materijalno knjigovodstvo:
• Vođenje magacina
• Izrada prijemnica
• Prijem iz drugog magacina
• Maloprodajne kalkulacije
• Izrada otpremnica
Izrada faktura
• Prenos u drugi magacin
• Kartice materijalnih sredstava
• Stanje robe u magacinu
• Kartice kupaca/dobavljača
• Ulazne veleprodajne kalkulacije
• Izlazne veleprodajne kalkulacije
• Prijemnice i otpremnice zbirno
• Kepu knjiga

 

 

App BAZA PODATAKA ZA UNOS ČLANOVA UDRUŽENJA MUZIČARA DŽEZA, ZABAVNE I ROK MUZIKE SRBIJE
Mogućnosti:
• Unos članova
• Obrada postojećih podataka
• Izrada izveštaja
• Praćenje članarine
• Štampa pristupnica